Nie­bie­ski pro­sto­kąt! Je­śli bę­dzie­my sku­pia­li wzrok na czar­nym punk­cie wy­star­cza­ją­co dłu­go, sza­ry pro­sto­kąt po le­wej stro­nie obraz­ka zmie­ni ko­lor na nie­bie­ski.

18
0.041018009185791