Ciężki poranek

1
Ciężki poranek
0.034600973129272